Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Submit

Zaloguj się

Submit
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się.

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego ekotytka.pl

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.ekotytka.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności o przepisy:

1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422),
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827),
4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 poz. 631 ze zm.).

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

a) Sprzedawca – Auto-Color Witkowscy Spółka Jawna, ul. Kaczyniec 9, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350994, posiadająca nr NIP: 6452379076, REGON: 240172413, właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.ekotytka.pl, prowadzący za jego pośrednictwem wysyłkową sprzedaż Towarów.

b) Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.ekotytka.pl będący własnością Sprzedawcy.

c) Zamawiający – osoba fizyczna – w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonujące zakupów w Sklepie.

d) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

e) Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sklep za pomocą sieci Internet, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

f) Zamówienie – czynność skutkująca zawarciem umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron, dokonywana za pomocą Koszyka i poprzedzona wyborem Towaru, formą Płatności oraz dostawy.

g) Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający dokonuje Zamówienia.

h) Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu Danych, w tym danych osobowych Zamawiającego, w celu założenia Konta.

i) Dane – dane Zamawiającego, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia i/lub dokonania Rejestracji w Sklepie.

j) Konto – utworzony po dokonaniu Rejestracji indywidualny panel Użytkownika, do którego ma on dostęp za pomocą loginu i hasła, umożliwiający m.in. dokonywanie zakupu Towarów.

k) Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca Konto w Sklepie.

l) Odwiedzający – każdy, kto przegląda zawartości strony internetowej Sklepu, w tym także Zamawiający i Użytkownik.

m) Cena – kwota należna Sprzedawcy z tytułu zakupu Towaru, wyrażona w złotych polskich i oznaczona jako kwota brutto, zawierająca podatek od towarów i usług (VAT); Cena nie zawiera Kosztów dostawy.

n) Koszty dostawy – koszty dostarczenia zamówionego Towaru, które ponosi Zamawiający.

o) Płatność – czynność polegająca na zapłacie należności z tytułu złożonego Zamówienia, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

§ 2
Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1422).

2. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Odwiedzającego powinno mieć włączoną opcję plików „Cookies”.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Sklepu, a w szczególności przed dokonaniem Rejestracji w serwisie, Odwiedzający zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności serwisu i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

4. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

5. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

6.Odwiedzający powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji witryny Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

7.Odwiedzający zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.

8.Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych za pomocą strony internetowej Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet, w celu zminimalizowania ryzyka zaleca się przedsięwzięcie odpowiednich kroków zabezpieczających komputer lub inne urządzenia Odwiedzającego przed ryzykiem wynikającym z korzystania z sieci Internet.

9. Nazwy handlowe, opisy, grafiki lub znaki towarowe, opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

10. Odwiedzający jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.

§ 3
Konto

1. Konto powstaje na skutek dokonania Rejestracji w Sklepie.

2. Rejestracja jest bezpłatna.

3. Dokonanie Rejestracji w Sklepie, a co za tym idzie – utworzenie Konta, nie jest obowiązkowe w celu złożenia Zamówienia. Zamawiający może dokonać zakupu w Sklepie bez potrzeby dokonywania Rejestracji i posiadania Konta.

4. Utworzenie Konta odbywa się poprzez dokonanie Rejestracji. Przed dokonaniem Rejestracji należy zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

5. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu, pod adresem http://www.ekotytka.pl/pl/i/Regulamin/3, w panelu „Rejestracja”.

6. W Formularzu rejestracyjnym należy podać następujące Dane:

1) imię,
2) nazwisko,
3) adres e-mail.

7. Odwiedzający dokonujący Rejestracji zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych.

8. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego należy kliknąć w ikonkę „Zarejestruj się”, dostępną pod formularzem, w dolnym panelu witryny, co spowoduje przesłanie formularza oraz informacji w nim zawartych do Sprzedawcy, zaś na podany w formularzu adres e-mail Użytkownika przesłana zostanie informacja potwierdzająca przesłanie Danych do Sprzedawcy (link aktywacyjny).

9. Po kliknięciu w link aktywacyjny, o którym mowa w pkt. 8 powyżej, Konto zostaje aktywowane.

10. Informujemy, że Hasło oraz login Użytkownika mają charakter poufny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, a także zawierać cyfry i znaki specjalne.

11. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

1) składanie Zamówień,
2) przeglądanie historii złożonych Zamówień.

§ 4
Złożenie zamówienia

1. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się za pośrednictwem Konta, po zalogowaniu przez Użytkownika lub też bezpośrednio – za pośrednictwem Koszyka i bez potrzeby dokonywania Rejestracji i posiadania Konta.

2. Każdorazowo złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.

3. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. ilość, sposób dostawy oraz forma Płatności.

4. Poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam” Zamawiający wyraża wolę związania się umową zawieraną na odległość i akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz Cenę Towaru, a także zobowiązuje się do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy zgodnie z wybranym przez siebie sposobem dostawy.

5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje powstanie po jego stronie względem Sprzedawcy obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy.

6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

7. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu złożenie Zamówienia i zawarcie umowy przesyłając na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie dokonanego Zamówienia wraz z numerem Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje Regulamin, a także określa cechy zakupionego Towaru oraz jego Cenę, a także wybrany sposób dostawy oraz należne Koszty dostawy, jak również termin zapłaty z tytułu dokonanego zakupu wraz ze wskazaniem danych niezbędnych do dokonania płatności. W potwierdzeniu Sprzedawca dodatkowo określa termin realizacji Zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w niniejszym ustępie, w sposób w nim opisany.

8. Wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu, oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 5
Płatności oraz dostawa

1. Dokonanie Płatności odbywa się przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia lub przy jego odbiorze.

2. Sprzedawca akceptuje następujące metody Płatności:

1) Transferuj.pl – szybkie płatności elektroniczne,
2) Przedpłata na konto – przelew tradycyjny,
3) Płatność przy odbiorze gotówką (przesyłka pobraniowa lub odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy).

3. Składając Zamówienie Zamawiający ma możliwość zażądania faktury VAT za zakupione Towary. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

4. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicę, przy czym przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto EURO lub USD Sprzedawcy. Koszt wysyłki za granicę Polski jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia.

5. Sprzedawca realizuje wysyłki w dni robocze. W przypadku dostępności Towaru na stanie magazynowym czas realizacji zamówienia (tj. czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu) wynosi do 4 dni roboczych.

6. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Zamawiającego podczas składania Zamówienia.

7. Podczas odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem.

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Zamawiający posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

9. Od momentu wydania towaru z magazynu odpowiedzialność za towar przechodzi na dostawcę towaru do klienta (m.in na pocztę, firmę kurierską)

§6
Prawo odstąpienia.

1. Zamawiającemu będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie przewidzianym w przepisie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 827). Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

2. Prawo odstąpienia wykonywa się poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres Sprzedawcy określony w niniejszym Regulaminie. Zamawiający może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy skierowanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.

4. Prawo odstąpienia od umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje w stosunku do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f) w których Zamawiający wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy pokrywa Zamawiający.

6. W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, zaś Strony zobowiązane są wzajemnie zwrócić to, co dotychczas świadczyły.

7. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu, który odstąpił od umowy, otrzymanie jego oświadczenia w tym przedmiocie oraz zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Zamawiającego płatności, w tym także Koszty dostawy.

8. Zwrot płatności oraz Kosztów dostawy, o którym mowa w ust. 7 powyżej, następuje poprzez przelew środków na rachunek bankowy zamawiającego.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w ust. 7 i 8 powyżej, do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Towar zwrócony w trybie określonym w ust. 1 powyżej powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, ponad te, które mieszczą się w granicach zwykłego zarządu, uszkodzeń oraz powinien zostać zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydanymi przy jego sprzedaży. Koszty zwrotu ponosi Zamawiający.

11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. W przypadku stwierdzenia wad Towaru lub jego niezgodności z umową, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. W przypadku niezgodności zakupionego Towaru z umową Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

3. Reklamacje można składać:

a) Pisemnie, w formie tradycyjnej, na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Auto-Color Witkowscy Spółka Jawna, ul. Kaczyniec 9, 42-600 Tarnowskie Góry

4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania a także wskazanie formy udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). W przypadku reklamacji dotyczących Towaru do reklamacji powinien być dołączony oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury), przy czym nie jest to warunkiem jej rozpatrzenia.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi w sposób wskazany przez Zamawiającego w reklamacji (tj. pisemnie lub mailowo). W przypadku konieczności uzyskania opinii rzeczoznawcy lub specjalistycznej ekspertyzy, termin ten ulega wydłużeniu do 21 dni, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Klient może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.

7. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

8. Reklamowany Towar należy dostarczyć do Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na uszkodzenia produktów w transporcie.

9. Auto-Color Witkowscy Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.

10. Instrukcja obsługi towaru może być umieszczona na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.

11. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych nam za pobraniem.

12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8
Gwarancja

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją.

2. Do każdego towaru dołączona jest dokument potwierdzający zakup będący podstawą roszczeń gwarancyjnych.

3. Miejsce wykonywania napraw gwarancyjnych: wskazane przez sprzedawcę, w siedzibie Sprzedawcy lub Producenta oraz w autoryzowanych punktach napraw gwarancyjnych.

§ 9
Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączeniu funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu. O fakcie czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu Sprzedawca zamieści uprzednio informację na stronie Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo przeniesienia praw do Sklepu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia usług, o czym zamieści uprzednio informację na stronie Sklepu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych, w tym danych osobowych podawanych przez Użytkowników.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://www.ekotytka.pl/pl/i/Regulamin/3, umożliwiającej jego pobieranie oraz wydruk.

3. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

4. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w następujących przypadkach:

a) zmiany zakresu, sposobu lub rodzaju świadczonych usług,
b) zmiany i/lub wzbogacenia funkcjonalności Sklepu,
c) poszerzenia oferty Sprzedawcy o nowe usługi,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa
e) zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy.


6. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu. W stosunku do zarejestrowanych Użytkowników, zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia poinformowania ich o planowanych zmianach za pomocą Konta. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzane zmiany nie mają wpływu na zamówienia złożone przed ich wejściem w życie.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu Sklepu, jego Cen oraz kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na zamówienia dokonane przed wejściem zmian w życie.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania, odwoływania i zmiany akcji promocyjnych.

9. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie są Sprzedawca oraz Zamawiający.

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 – wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Statystyki

Produkty:
1195
Kategorie:
108
Nowości:
0
Promocje:
0

Waluty

Wersje językowe

Sklep jest w trybie podglądu
Sklep internetowy Shoper.pl